{{schrijver}} {{tijd}} 08/12/2016 {{visits}}

{{titel}}

Voor het gebruik van het internet, en onze enegrieconsumerende kenniseconomie is enorm veel energie nodig. Doordat deze vaak afkomstig is van vuile energiebronnen, stoten alle datacenters en informaticasystemen samen evenveel uit als de luchtvaart, namelijk 2% van de totale uitstoot van broeikasgassen. Technologiebedrijven waren namelijk in 2016 verantwoordelijk voor ongeveer 2 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen, daarin lopen ze ongeveer gelijk met de luchtvaart.

 

De roep om in België sneller naar meer aardgas, kernenerge en groene stroom te gaan. Is zeker en vast niet in dovemans oren gevallen. Google wil namelijk tegen 2017, al zijn energie uit groene stroom halen. De dertien Google-datacentra en Google-kantoren in 150 steden zullen vanaf volgend jaar volledig aangedreven worden door hernieuwbare energie, al gebeurt dat wel via een omweg. De internetgigant noemt de overstap een "mijlpaal" en zegt op termijn ook open te staan voor kernenergie. Google is niet het enige bedrijf dat groene energie koopt. Zo volgen ook Apple, Facebook, Microsoft, Ikea en Walmart die in 2017 aanzienlijke hoeveelheden duurzame elektriciteit aankopen. Google blijft echter de grootste aankoper van duurzame energie. Door zijn aandeel van groene stroom van 44 procent in 2016 op te trekken naar 100 procent in 2017. De leidersrol van Google heeft echter gezorgd voor een wedren onder deIT-bedrijven om te werken aan een door hernieuwbare energie aangedreven internet. We zijn dus de weg ingeslagen naar een toekomst waarin 100 procent van de energie hernieuwbaar is.

 

Volgens het Europees energiebeleid bij Google is hernieuwbare energie immers momenteel de goedkoopste oplossing. De voorbije jaren zag Google de kosten voor wind- en zonne-energie met respectievelijk 60 en 80 procent dalen. De prijzen van wind- en zonne-energie waren de goedkoopste opties om aan hun energiebehoefte te voorzien in 2017, Bovendien is de klimaatverandering een echte, onmiddellijke bedreiging. het bedrijf heeft nu tienjarige overeenkomsten afsluiten van koolstofarme stroom. Tot 2027 draait het bedrijf op een energiemix afkomstig van waterkrachtcentrales, biomassacentrales en kernenergie.

 

Op lange termijn wil Google voltijds draaien op schone CO2-vrije energie. Google werkt momenteel met aankoopovereenkomsten, waarmee het duurzame energie aankoopt van wind- of zonneboerderijen. Die energie verkoopt het bedrijf door aan het elektriciteitsnetwerk aan een groothandelsprijs. De hoeveelheid duurzame energie die Google op die manier aankoopt, komt overeen met het totale energieverbruik van alle operaties.

 

Google heeft in de slotmaand van 2016 vijf nieuwe deals gesloten voor duurzame energie en heeft daarmee zijn investering in duurzame energie bijna verdubbeld. Google wil uiteindelijk alles met propere energiebronnen doen. Het bedrijf sloot wereldwijd langetermijncontracten voor de aankoop van propere energie, voornamelijk windenergie. Die elektriciteit kan dan worden gebruikt, direct of indirect, voor het aandrijven van de datacentra. Bijgevolg zullen je Google-zoekopdrachten, e-mails en dergelijke op wind- en zonne-energie draaien. De grootste aankoop van duurzame energie door een bedrijf dat geen nutsbedrijf is.

 

De groene-energieprojecten zijn verdeeld over drie landen. Veruit het grootste deel van de duurzame energie wordt opgewekt in de Verenigde Staten: in totaal een vermogen van 686 megawatt aan windenergie, verdeeld over drie Amerikaanse energiecentrales. In Chili wordt er voor 80 megawatt aan zonne-energie gekocht, in Zweden 76 megawatt aan windenergie. Eerder dit jaar zei Google zich in te zetten om zijn hoeveelheid groene-energieprojecten te verdrievoudigen. Het bedrijf koopt, inclusief de nieuwe aankopen, voor 2 gigawatt aan duurzame-energieprojecten.

 

Tot slot wil het bedrijf zich ook concentreren op stroom uit aardwarmte. Deze technologie is nog niet zo bekend bij het grote publiek, maar de warmte onder het aardoppervlak zou een duurzame bron kunnen worden. Google wil dan ook genoeg investeren om de technologie verder uit te werken.

 

In 2007 kwam Google al met een ambitieus energieplan. Het bedrijf had onder de projectnaam RE<C zijn milieuefficiëntie al verhooght en was bovendien zelf hernieuwbare elektriciteit gaan produceren. Het bedrijf spreek van tientallen miljoenen extra dollars voor onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe technologie.

 

STUDIE OVER DE NOOD AAN ADEQUACY’ EN AAN FLEXIBILITEIT IN HET BELGISCHE ELEKTRICITEITSSYSTEEM

Periode 2017-2027

Op vraag van de Minister van Energie, heeft Elia bovendien een voorliggende studie uitgevoerd over de ‘adequacy’ of het op elkaar afstemmen van de elektriciteitsproductie en het verbruik en over de nood aan flexibiliteit in het elektriciteitssysteem. Maakt vooral een kwantitatieve analyse van de nood aan ‘adequacy’ en flexibiliteit en plaatst deze elementen voor België binnen de Europese markt. Deze studie omvat de evaluatie van het volume van de strategische reserve. De gebruikte parameters hebben betrekking op de mogelijke evoluties binnen de Belgische markt en binnen de Europese markt met meer ontwikkeling van interconnecties, Een antoord op de behoeften aan flexibiliteit binnen de Belgische markt.

De start van de afdaling van een nieuwe piste die zich bewustis van de opportuniteit tot introductie van een toekomstig capaciteitsmechanisme dat niet langer geïsoleerd is maar gecoördineerd en geharmoniseerd met de buurlanden. Met als gevolg een een hogere graad van interconnectie van België met zijn buurlanden. Door gerichte verbeteringen van het huidige mechanisme van de strategische reserve zullen eveneens een antwoord bieden op de problematiek in het geval van een onvoldoende markt response. Bovendien met het invoeren van een marktstabilisatiemechanisme,zal de strategische reservesworden gebruikt om de impact van veelvuldige prijspieken, op de marktwerking en de Belgische economie te temperen. Onder invloed van het huidige klimaatbeleid moet en zal de capaciteit aan steenkool- en bruinkoolcentrales in alle CWE-landen drastisch verminderen. De algemene groei van hernieuwbare bronnen is immers onbetwistbaar, maar geografische verschillen in oppervlakte, bevolkingsdichtheid, kustlengte en breedteligging leiden tot verschillen in het hernieuwbare potentieel tussen de landen.

Dit plan verstrekt de bouw door de buurlanden van een nieuwe vloot CCGT-gascentrales. Met een nieuwe capaciteit van 5 GW tegen 2025. Met als gevolg een versnelde vermindering van bruinkool- en steenkoolcapaciteit. Hierdoor worden distorsies vermeden. Die de economische impact voor het land en de autonomie nadelig beïnvloeden.

Verschillende soorten opslag zoals pompcentrales en batterijen komen in aanmerking voor opname in het structurele blok. Met de komst nieuwe pompcentrales, batterijen en andere opslagmiddelen zowel decentraal als centraal/ Deze dragen bij en versnellen de bijkomende capaciteit aan hernieuwbare energie

Bovendien bliijkt dat de levensduurverlenging van onze oudste kerncentrales Doel 1 en 2 niet strikt noodzakelijk was om de stroombevoorrading in ons land te garanderen. De levensduurverlenging moet echter de bevoorradingszekerheid voor ons land op een langere termijn garanderen.

Gisteren maakte premier Michel bekend dat de regering met Electrabel een akkoord had bereikt om Doel 1 en 2 tien jaar langer open te houden. Die levensduurverlenging zou nodig zijn om de energiebevoorrading te garanderen. Doel 3 en Tihange 1 zullen na een korte periode van deactivering opnieuw normaal kunnen draaien. Beide centrales kregen vorige maand groen licht en zullen deze maand nog opnieuw bijdragen aan onze energievoorziening. Door de herstart van Doel 3 en Tihange 1 zouden er deze winter zelfs geen strategische reserves nodig zijn om de hoge pieken van stroomverbruik in die periode op te vangen. De reeds geraliseerde tijdshorizon van de analyse geldt tot maart 2017 en enkel rekening houdt met het productiepark in België. Bovendien draagt het langer openhouden van Doel 1 en 2 bij tot minder importcapaciteit vanuit Nederland. De levensduurverlenging vergroot de autonomie van België in de elektriciteitsproductie zonder negatieve impact op de elektriciteitsfactuur. Door de vermindering van invoercapaciteit van elektriciteit. Importeren we in 2016 2.500 MW in de plaats van 3.500 MW. Deze import zakt nog verder tot 2.200 in 2017.

Hierdoor zal België in de toekomst een evenwichtige energiemix kunnen hanteren die een zekere, betaalbare en duurzame energie zal garanderen. Die bijdraagt tot minder verbranding van steenkool. En 139 extra banen op de sites van Electrabel. Momenteel telt de site in Doel zowat 900 Electrabel-medewerkers. Veel van die medewerkers zijn hun loopbaan op de site gestart toen de kerncentrale in gebruik genomen werd, waardoor er bovendien momenteel ook een grote natuurlijke uitstroom plaatsvindt.

Installaties groene energie voortaan eenvoudiger in Vlaanderen

Installaties voor groene energie kunnen voortaan overal in Vlaanderen worden ingeplant. Dankzij het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Er waren te beperkingen voor de inplanting van hernieuwbare energie. Zo mogen zonnepanelen niet in agrarisch gebied worden geplaatst.Voor elk project zal er natuurlijk wel een omgevingsvergunning moeten worden afgeleverd. Door het nieuwe beleidsplan wordt het potentieel voor hernieuwbare energie enorm verruimd. Zo zullen er meer windmolens komen op de klaverbladen op snelwegen.

De Vlaamse economie wordt dan wel stelselmatig groener, maar doet dat te langzaam. Om de langzame evolutie richting groene economie aan te zwengelen, moeten we echter nog een versnelling hoger schakelen. De Vlaamse economie is de laatste jaren wel degelijk groener is geworden. We verbruiken minder energie en water voor de productie van goederen en diensten. Er wordt dus meer in de richting van de overheid gekeken. Het beleid kan veel ambitieuzer, aangezien het rapport aantoont dat de strengere Vlaamse milieunormen van de laatste jaren er vooral zijn gekomen om aan de Europese regels te voldoen. Vlaanderen neemt nog te weinig eigen initiatieven. Door hogere milieubelastingen kunnen we opnieuw in 2017 een taxshift veroorzaken.

 

In de Limburgse gemeente Lommel zal binnenkort het grootste zonnepark van de Benelux gebouwd worden. Met 377.000 zonnepanelen zal het tot de grootste tien parken van Europa behoren. De eerste stap naar een vedrubbeling van het aandeel van zonnenergie in Vlaanderen is hiermee gezet.

Onderzoekers van de UHasselt zijn er, samen met Britse en Amerikaanse collega's, nog voor het einde van het jaar in geslaagd om een nieuwe soort zonnecellen te ontwikkelen met een superieure lichtabsorptie. Daardoor kunnen ze meer invallend zonlicht omzetten in elektrische stroom. De cellen zijn volgens de onderzoekers ook makkelijk en goedkoop aan te maken en minstens 1.000 keer dunner dan zonnecellen uit silicium.

Concreet gaat het om de ontwikkeling van een zogenaamde tandemzonnecel, waarvan beide subcellen bestaan uit het mineraal perovskiet. De komst van deze technologie is echter nog niet toepasbaar in onze doelen. Maar deze uitvinding is zeker een mijlpaal.

Windenergie kan bovendien tegen 2030 wereldwijd al een vijfde van de elektriciteit leveren. Volgens de Global Wind Energy Council, de internationale spreekbuis van de windenergie-industrie. Volgens een studie die in september in Nature Energy verscheen, wordt windenergie minstens een kwart goedkoper tegen 2030. De belangrijkste windenergie-experts verwachten dat de kosten zullen blijven dalen, onder meer doordat de windturbines groter en efficiënter worden.

Vorige maand werd voor de kust van Engeland de grootste windturbine op zee geïnstalleerd, 195 meter hoog, met een recordvermogen van 8 megawatt.

Electrabel betaalde dit jaar 20 miljoen euro nucleaire taks voor Doel 1 en 2. Dat geld wordt versluisd naar de begroting. Om ondermeer de zware lasten van de immigratiecrisis in 2016 te dragen. Momenteel wordt er aan de oprichting van een groen fonds gewerkt. Eens het fonds klaar is, zullen alle belastinginkomsten van Doel 1 en 2 daarin terechtkomen.

 

AUTONOMERE ENERGIEMIX

Het aardgas dat we in België verbruiken, komt hoofdzakelijk uit Noorwegen, Nederland, Qatar en – in mindere mate - Rusland. Het gas wordt aangevoerd via ondergrondse en onderzeese pijpleidingen maar ook met gastankers, die het gas in vloeibare vorm leveren in de terminal van Zeebrugge.

Ons land is voor meer dan 95% afhankelijk van de invoer van primaire energie. In ondermeer thermische centrales. Deze centrales draaien op steenkool, aardolie of aardgas. In 2017 zam in ons land het aandeel van gas stijgen waardoor et aandeel van – vervuilender - steenkool daalt in dezelfde verhouding. Bij ons draaien deze centrales uitsluitend op hernieuwbare energie (windenergie, zonne-energie, waterkracht, biomassa, biogas) en terugwinning (afval). De hoeveelheid geproduceerde elektriciteit op basis van hernieuwbare energie is de afgelopen vijftien jaar sterk gegroeid maar blijft toch klein t.o.v. de totale geproduceerde hoeveelheid (7,5% in 2009). In dezelfde periode is de totale hoeveelheid geproduceerde elektriciteit met meer dan 20% toegenomen.

Bovendien wordt nog steeds een te groot deel van de elektriciteit die in België wordt verbruikt, rechtstreeks ingevoerd uit naburige landen zoals Frankrijk en Duitsland. Deze energiemix is minstens even nucleair, en bevat een hoger steenkoolgehalte.

De actualisatie van het "Windplan Limburg", die in opdracht van het provinciebestuur werd uitgevoerd, toont aan dat er nog een potentieel is om 200 bijkomende windturbines te bouwen binnen Limburg. Door de nood aan een actualisatie van het windplan. Zuid-Limburg en het Maasland worden nu wél mee onderzocht

Met behulp van een recenter wetenschappelijk model, ontwikkeld door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), werd het grondgebied van Limburg geanalyseerd. Bedrijventerreinen en hun onmiddellijke omgeving zijn uitermate geschikt voor de inplanting van windturbines omwille van de beperkte impact op het landschap en de directe koppeling tussen productie en verbruik. We kunnen in de provincie Limbur nog ruim 200 windturbines ingepland worden. Goed voor een bijkomende capaciteit van 400 MW die kan benut worden voor meer dan 190.000 gezinnen.

Ook de windturbines zelf evolueren. De huidige generatie heeft een masthoogte van 100 m en een rotordiameter van 100 m. Deze afmetingen spelen uiteraard mee in het bepalen van technische en veiligheidsafstanden tussen de windturbines. Deze studie krijgt hopelijk ook dit jaar een nieuwe update.

De laatste 10 jaar is het aantal grootschalige windturbines in de provincie Limburg toegenomen van 8 windturbines op 2 locaties in 2004 naar 36 windturbines op 14 locaties in 2014. De studie Totaal Actieplan CO2 (TACO2) toonde aan dat een verdere toename van het aandeel windenergie in de totale energiemix in de nabije toekomst noodzakelijk is om Limburg klimaatneutraal te maken.

Het gaat om zones die grondig zijn gecontroleerd op mogelijke overlast voor buurtbewoners, natuur, vogelkaarten en luchtverkeer.Het Windplan Limburg werd opgesteld met behulp van een wetenschappelijk model. Om de potentiële inplantingsplaatsen te selecteren, De studie is nu uitgebreuid over de hele provincie. Er werd rekening gehouden met heel wat factoren, zoals mogelijke overlast voor mens en dier. Maar zeker ook de onderlinge afstand, de nabijheid van energie-afnemers zoals bedrijven, de nieuwste milieuvoorwaarden, en de wensen van de militaire luchtvaart.

Uit het plan blijkt dat naast industrieterreinen in Genk die van Lommel het meest geschikt zijn. Daarnaast ook nieuwe locaties in Tongeren, Gingelom, Maaseik en Maasmechelen. Ook in Houthalen-Helchteren, Opglabbeek en Dilsen-Stokkem is er nog plaats.

bron: Think Planet Presentation

bron: http://www.elia.be

bron: Klimaat-2016

Bron: Kernenergie wordt de energie van de toekomst

{{tag}}